Regulamin ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego: „Przystań na Winiarach”

Obiekt Przystań na Winiarach serdecznie zaprasza wszystkich miłośników spędzania wolnego czasu na łonie natury. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Przystani z wyłączeniem zatrudnionego personelu.

I. Parkowanie:

 1. Parkowanie samochodów osobowych i motocykli jest dozwolone tylko w wyznaczonych miejscach.
 2. Parkowanie rowerów jest dozwolone na terenie całej Przystani pod warunkiem, że sposób zaparkowania roweru nie zakłóca ciągów komunikacyjnych i nie utrudnia innym osobom korzystania z atrakcji Przystani.
 3. Parkowanie samochodów ciężarowych jest zabronione.
 4. Parkowanie Kamperów i przyczep kempingowych jest dozwolone w wyznaczonych miejscach po uprzedniej rejestracji i potwierdzeniu z pracownikiem Przystani docelowej lokalizacji Kampera lub przyczepy. Po ustaleniu miejsca parkowania zabronione jest samodzielnie przemieszczanie kamperów lub przyczep bez zgody personelu Przystani.
 5. Na terenie Przystani wyznaczone są strefy przejazdu dla firm obsługujących wypożyczalnie kajaków i strefy przejazdu dla dostawców.
 6. Na terenie Przystani obowiązuje ograniczenie prędkości do 10km/h

II. Zasady ogólne

 1. Na terenie Przystani obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i posiłków zakupionych poza terenem obiektu. (Zakaz nie dotyczy osób korzystających z pola namiotowego – w przypadku osób biwakujących na Przystani posiłki przyrządzane samodzielnie nie mogą być spożywane w barze ani w ogródku piwnym).
 2. Miejsce rozłożenia namiotów jest dozwolone w wyznaczonych miejscach po uprzedniej rejestracji i potwierdzeniu z pracownikiem Przystani docelowej lokalizacji. Po ustaleniu miejsca rozstawienia namiotu zabronione jest samodzielnie przemieszczanie ich bez zgody personelu Przystani.
 3. Osoby przebywające na terenie Przystani zobowiązane są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego
 4. Na Przystani mogą przebywać zwierzęta domowe; opiekun ma obowiązek posiadać aktualne świadectwo szczepień ochronnych, a w przypadku psów – kaganiec i smycz. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania po swoich zwierzętach.
 5. Korzystanie z infrastruktury sportowej umieszczonej na terenie Przystani (boisko do siatkówki, badmintona, drążków do ćwiczeń i innych) odbywa się na wyłączną odpowiedzialność osoby ćwiczącej/osób ćwiczących i administrator obiektu nie odpowiada za kontuzje i urazy wynikające z niewłaściwego lub nieumiejętnego korzystania ze sprzętu sportowego i obiektów sportowych.
 6. W przypadku organizacji przez Przystań turniejów/zawodów i innych zabaw mających charakter rywalizacji, uczestnicy podczas rejestracji zobowiązani są do złożenia deklaracji o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w turnieju.
 7. Cała infrastruktura Przystani jest do dyspozycji gości, z wyłączeniem budynków i pomieszczeń przeznaczonych dla personelu.
 8. W przypadku korzystania z infrastruktury płatnej prawo do korzystania klient nabywa po uiszczeniu stosownej opłaty
 9. W przypadku rezerwacji pola namiotowego, miejsca postojowego dla pojazdu kempingowego, przyczepy kempingowej lub domku doba rozliczeniowa zaczyna się od godziny 13:00 a kończy się o godzinie 11:00 następnego dnia.
 10. Wszelkie zachowania agresywne wobec innych gości i zachowania mające na celu uszkodzenie lub zniszczenie infrastruktury Przystani skutkować będą natychmiastowym wyproszeniem z terenu przystani klienta, który dopuszcza się takich zachowań.
 11. W przypadku konieczności interwencji patrolu interwencyjnego firmy ochroniarskiej osoba, z powodu której patrol zostanie wezwany zostanie w całości obciążona kosztami interwencji.
 12. Świadome uszkodzenia lub próby przywłaszczenia mienia i infrastruktury Przystani będą skutkować postępowaniem prawnym i dochodzeniem odszkodowania za wyrządzone szkody.
 13. Za jakiekolwiek uszkodzenie mienia gości Przystani powstałe na skutek działań innych gości lub na skutek zjawisk atmosferycznych Administracja Przystani na Winiarach nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Za rzeczy pozostawione bez należytej opieki Administracja Przystani nie ponosi odpowiedzialności
 15. Odwiedzanie gości na terenie obiektu jest możliwe od godziny 10:00 do godziny 21:30 za zgodą personelu oraz uiszczeniem dodatkowej opłaty
 16. Z przyczyn niezależnych (wichury, deszcze, zmiany pogodowe, wcześniejszy wyjazd) opłat wcześniej pobranych nie zwracamy.
 17. Mycie naczyń może odbywać się jedynie w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach.
 18. Do wyrzucania śmieci służą kosze rozstawione na terenie Przystani. Goście są zobowiązani do odpowiedniej segregacji śmieci.
 19. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 7:00.
 20. Zabrania się korzystania z radio, oraz TV odbiorników, rozmów i śpiewania, które mogą stwarzać hałas na terenie Przystani.

III. Dzieci

 1. Dzieci do lat 14 mogą przebywać na terenie Przystani tylko pod opieką osób dorosłych
 2. Rodzice lub opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie Przystani i administracja Przystani nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy dzieci powstałe na terenie Przystani.
 3. W przypadku atrakcji dla dzieci organizowanych przez administrację Przystani, odbywających się na terenie Przystani, opiekę nad dziećmi biorącymi udział w zabawie przejmuje wskazany przez administrację Przystani Animator,
 4. Część infrastruktury dla dzieci przeznaczona jest dla najmłodszych. Rodzice i opiekunowie odpowiadają za respektowanie i przestrzeganie zasad opisanych na tabliczkach informacyjnych (np. maksymalny wzrost dziecka mogącego korzystać z danej atrakcji, maksymalna ilość dzieci, które mogą korzystać z atrakcji jednocześnie itp.)

IV. Reklamacje

 1. Dokładamy wszelkich starań by wszystkie świadczone przez nas usługi były na najwyższym poziomie i dążymy do eliminowania wszelkich nieprawidłowości w momencie ich stwierdzenia. Gdyby jednak zaszła konieczność złożenia reklamacji, prosimy o zgłoszenie w formie i na adresy jak poniżej
 2. Reklamacje dotyczące świadczonych przez Przystań na Winiarach usług można zgłaszać e-mail na adres: kontakt@przystan-nawiniarach.pl lub listownie na adres: „Przystań na Winiarach”, ul. Spacerowa, 05-660 Warka lub osobiście do administracji Przystani